Welcome visitor you can log in or create an account
polemics

polemics

СЕ ПОТВРДУВА ДЕКА 27.04.2017 БЕШЕ КЛАСИЧЕН ДРЖАВЕН УДАР СПРОВЕДЕН ОД ЗАЕВ И ТАЈНАТА ПОЛИЦИЈА!?

Јордан Петровски 13.08.2019

Одлуката на Шведскиот суд за неекстрадирање на Дејан Давидовски обвинет за настаните од 27.04.2017 година, а која е втора за тој настан - првата одлука за неекстрадирање беше онаа на унгарскиот суд во однос на Груевски - во Македонија требаше да предизвика аларм од највисок степен. Бидејки две ЕВРОПСКИ држави јасно укажаа дека се работи за монтиран судски процес. Додека пучистите кои со тој пуч дојдоа на власт можеа да ја спинуваат одлуката на судот во Унгарија со приказни дека Груевски и Орбан се пријатели па затоа судот донел одлука за неекстрадиција. Но одлуката на Шведскиот суд не можат со ништо да ја спинуваат!! 
Одлукиве на судовите од Унгарија и Шведска по автоматизам ке требаше да предизвикаат оставки на министерот за правда, притвор на обинителите и судиите кои го водеа процесот за 27.04.2017 година. Притвор на Заев, Џафери, врвот на МВР и УБК заради организирање на Државниот удар!!
Вториот дел од овој мој текст ке го посветам на бегалецот Дејан Давидовски со цел да им укажам на оние кои глумат борци за демократија во Македонија а се со комуњарски менталитет, дека едно од најјаките орудија за борба против тоталитарните системи или тоталитарните власти е изнесување на таа вистина надвор од границите на Македонија! 

„Пожарот (диктатурата) избива од внатре на куќата (државата) ама секогаш се гасне однадвор“!! Ако „пожарникарите“ не слушнат дека има пожар нема да реагираат! Значи ако некој не алармира надвор од Македонија за состојбите во Македонија, диктатурата нема кој да ја сруши!! Тоа го гледаме сите овие седумдесет и кусур години!! 

Тоталитарниот систем, благодарејки на фактите што ги има под своја капа медиумите, судтвото и НВОата успеа азилот кој го добива јас сега веке далечната 2005 година и азилот кој го доби Груевски минатата година да ги амортизира со разно разни лаги и манипулации а благодарејки на комунистичкиот менталитет на граѓаните во Македонија, сваќањето-наметнатото убедување од комунистичката 70 и кусур годишна пропаганда дека народната милиција е секогаш во право тоа амортизирање помина без проблем и тие два азила не го здрмаа системот. Нашите азили да беа сватени како кукавичлук бидејки нели сме избегале од бојното поле. 
Затоа едно прашање до оние кои ги осудуваат „бегствата“ од Македонија за да се бара азил надвор: Ако Дејан Давидовски останел во Македонија ке се слушнеше вистината, односно дали Македонците ке имаа можност да слушнат мислење на суд од Европска држава? Не!! 
Дејан Давидовски згрешил што при влезот во Шведска не побарал азил но тоа го сторил од несискуство а можеби и од пропагандата во Македонија дека азил бараат само слабаци и криминалци кои ете успеваат дали со лаги или со пари да обезбедат азил во демортаските држави од Запад!! 

пс. граѓаните во Македонија сега имаат можност да се уверат за тоа дека разните НВОа, разните Вистиномери и разноразните независни интелектуалци не биле нималку независни!! Ако беа независни, ако беа тоа што се декларираат, заштитници на човековите права и слободи, тие ке беа најгласните во барање на одговорност на институциите, власта за ваквиот блам на државата Македонија. 

Read more...

Гласот на слободна #Македонија епизода 30: Дијалектичка зона на самракот!

 

 

Дали има искрена намера во прифаќање на вистинската историја во навидум ненадејната промена на ставот на македонските Комунисти кон самосвеста на Илинденците, или повторно тука станува збор за реторичка црна магија, наменета жедни да нѐ пренесе преку вода?

Read more...

Гласот на слободна #Македонија епизода 29: Што знаат, а кријат, македонските академци?


Во оваа епизода се осврнуваме на темата поврзана со билатералната комисија за ревизија на македонската официјална историографија. Конкретно цитираме изјави--некои стари 20 години--на тројца македонски историчари во однос на македонската историја помеѓу седмиот и дваесеттиот век, кои веруваме ќе ја изненадат македонската јавност. Овие изјави ги поткрепуваме со цитат од досието на Асен Татарчев од 1954 година, и белешка од дневникот на Крсте Петков Мисирков од 1913 година.

Read more...

Гласот на слободна #Македонија епизода 28: Нарцистите си ги јадат децата!

 

1. Блогпост на Приказни од булеварот, тема: До кога ќе продолжиме да играме по нотите на оние кои не уништуваат;
2. Коментари на коментари на минатата епизода, тема: Имаат ли Македонците духовен судир; Нешто не штима со бугарскиот наратив за идентитетот на Македонците;
3. Парада на дегенериците и либерализација на неодговорноста.

Read more...

Гласот на слободна Македонија - епизода 27: Се брише македонската историја!

 

Published on Jun 3, 2019
 
 
Повторно, како веќе безброј пати досега, некој друг ќе налага што ќе учат македонските дечиња и каков поглед на светот и на себе си во него ќе градат тие. Но, зарем тоа треба да нѐ чуди земајќи в предвид дека ние самите одбиваме да се заложиме да си го решиме своето прашање на за нас полезен начин? Прашањето е зошто? Зошто после сето ова време ние Македонците остануваме неуспешни во остварувањето на идеалот на нашата кауза?
Read more...

Гласот на слободна Македонија епизода 26: Две култури

         

Изјава на Папата Францис:

Biljana Zherevska, MRT: [In English] Your Holiness, it is a great pleasure to have you in our country. We feel honored by your visit. What is interesting for us is to hear from you what is your greatest impression from the two countries, what touched you the most? The persons, objects, atmosphere. What will you remember of these two countries when you go [back] to the Holy See?

Pope Francis: They are two totally diverse nations. Bulgaria is a nation of a tradition from centuries ago. Macedonia, on the other hand, has a tradition from centuries, but not as a country: as a people, that ultimately rose to form as a nation... It is a beautiful fight! For us Christians Macedonia is a symbol of the entrance of Christianity in the East. Christianity entered in the East through you all.. those Macedonians that appeared to Paul in a dream: "come to us, come to us." He was leaving for Asia, it is a mystery that call... And the Macedonian people are proud of this, they do not lose the opportunity to say that Christianity entered Europe through us, through our door, because Paul was called by a Macedonian.

Bulgaria has had to fight so much for its identity as a nation. The mere fact that in the 1800s, I believe 1823, more or less, 200,000 Russian soldiers died to regain independence from the hands of the Turks ... we think of what 200,000 means. So much struggle for independence, so much blood, so much mystique to find consolidation of identity.

Macedonia had the identity and now it has come to consolidate it as a people, with small, big problems, like its name, and this we all know. Both have Christian, Orthodox, Catholic and Muslim communities. The percentage of Orthodox is very strong in both with a small amount of Muslims and even fewer Catholics, in Macedonia more so than Bulgaria. A thing I saw in both nations is the good relationship between the different faiths. In Bulgaria we saw it in the prayer for peace. This is a normal and beautiful thing for Bulgarians, because they have a good relationship, each person has the right to express his own religion and has the right to be respected. This touched me. Then the dialogue with Patriarch Neophyte was a beauty... he is a man of God, a great man of God. In Macedonia I was struck by a phrase the president told me: "Here there is not religious tolerance, there is respect." They have respect. In a world like this respect is missed very much. Respect for human rights, we miss respect for so many things, respect for children, for the elderly, that the mystique of a country would be respect is striking. I do not know if I answered more or less briefly.

Да не губам време преводот е од гугл:

Билјана Жеревска, МРТ: Ваше светост, големо задоволство е да ве приведете во нашата земја. Се чувствуваме почестени од вашата посета. Она што е интересно за нас е да се слушне од вас, каков е Вашиот најголем впечаток од двете земји, што најмногу те допревте? Личностите, објектите, атмосферата. Што ќе се сеќавате на овие две земји кога ќе одите во Светата столица?

Папата Францис: Тие се две сосема различни народи. Бугарија е нација на традиција од векови. Од друга страна пак, Македонија има традиција од векови, но не како земја: како народ, кој во крајна линија се искачи како нација ... Тоа е прекрасна битка! За нас христијаните Македонија е симбол на влезот на христијанството на исток. Христијанството влезе на Исток преку сите вас .. оние Македонци кои му се јавија на Павле во сон: "дојди кај нас, дојде кај нас". Заминуваше за Азија, мистерија која се јавува ... А македонскиот народ се гордее со тоа, не ја губат можноста да кажат дека христијанството влезе низ Европа низ нашата врата, бидејќи Павле бил повикан од еден Македонец .

Бугарија мора да се бори толку многу за својот идентитет како нација. Самиот факт дека во 1800-тите, верувам во 1823 година, повеќе или помалку, 200.000 руски војници загинаа за да ја повратат независноста од рацете на Турците ... мислиме на она што значи 200.000. Толку се борат за независност, толку многу крв, толку многу мистика за да се најде консолидација на идентитетот.

Македонија имаше идентитет и сега дојде да ја консолидира како народ, со мали, големи проблеми, како и неговото име, а тоа го знаеме сите. И двете имаат христијански, православни, католички и муслимански заедници. Процентот на православните е многу силен и кај мала количина муслимани, па дури и кај помалку католици, во Македонија повеќе од Бугарија. Она што го видов во двете нации е добрата врска меѓу различните вери. Во Бугарија го видовме во молитва за мир. Ова е нормална и убава работа за Бугарите, бидејќи имаат добри односи, секој човек има право да ја изрази својата религија и има право да се почитува. Ова ме допре. Тогаш дијалогот со патријархот Неофит беше убавина ... тој е Божји човек, голем Божји човек. Во Македонија ме погоди фраза што ми рече претседателот: "Тука нема религиозна толеранција, постои почит". Тие имаат почит. Во светот како оваа почит е пропуштен многу. Почитување на човековите права, ние сме пропуштиле почит за толку многу работи, за почитување на децата, за постарите, дека мистиката на една земја ќе биде почитување е впечатлива. Не знам дали накратко одговорив повеќе или помалку.

Целото интервју -Full text of Pope Francis' in-flight press conference from North Macedonia

Read more...

Гласот на слободна Македонија епизода 22: #Бојкотирам ВМРО-Комунистичка


Никола Груевски од Демократска Алтернатива или дрим тимот на Тупурковите комуњари!! Христијан Мицковски од Социјалитичката Партија на Ѕинго, основачот на ВеМеРетО од 1893 и Гордана Гога Силјановска Давкова од Социјалитичката Младина  Движење на Трета Југославија!! 

Read more...

Гласот на слободна Македонија епизода 21:Идеологијата на Гордана Силјановска Давкова

Во нејзините јавни настапи, кандидатот за претседател на Република Северна Македонија на партијата ДПМНЕ проф. д-р Гордана Силјановска Давкова, постојано нагласува дека таа е натпартиски кандидат и дека не дала никаков збор дека ќе се придржува до програмските или принципиелните начела на партијата која ја кандидира. Во оваа емисија се обидуваме да ја одгатнеме мистеријата која е идеолошката определба на Силјановска Давкова.

- https://forum.kotle.ca/showthread.php...

Музика: „Елено моме“ - народна песна

www.macedonianinformationcentre.org

www.kotle.ca

Read more...

Гласот на слободна Македонија епизода 20: Култура на кукање
Од 1945 година наваму, иако Македонците номинално уживаат своја република со сите митании, изразувањето на било каква национална гордост се означува како фашизам и хитлеризам од страна на оние кои управуваат со системот. Џабир Дерала, директорот на „Цивил“ е само најновиот извршител на должноста толчење на македонскиот национален дух. Неделава коментираме негова повраќаница-колумна во која тој ги повторува старите комунистички слогани, „доле капитализам, доле национализам“ и посочуваме дека тој досега ниту еднаш го нема критикувано албанскиот национал-шовинизам кој е фактор на дестабилизација на Балканот барем од раните 1960ти години.

Read more...

Глас на слободна Македонија епизода 19: Слободно кажи каша попара

 

 

Денко Малески е човекот кој заедно со Киро Глигоров го започна менувањето на името на Република Македонија. Денес овој самопризнаен југословен нѐ убедува дека сето ова било вина на националистите кои посегнувале по грчката историја. Ние ги пресретнуваме неговите манипулации и небулози.

Read more...