Welcome visitor you can log in or create an account

КОЈ И ЗОШТО СЕ ПЛАШИ ОД ЛУСТРАЦИЈАТА ЗА ПЕРИОДОТ ПО 1991 ГОДИНА II дел

Јордан и Душан Петровски 11.01.2020

Во мојот текст „КОЈ И ЗОШТО СЕ ПЛАШИ ОД ЛУСТРАЦИЈАТА ЗА ПЕРИОДОТ ПО 1991 ГОДИНА“, кој го објавив за прецизно и лесно разбиливо да го објаснам моето тврдење за систематското прекршување на Уставот и законите на Република Македонија. Во истиот се послужив со РЕШЕНИЕ за примена на мерката тајна контрола на телефон донесено од Министерството за внатрешни работи на 04.05.1994 година.

Во овој текст, кој е продолжение на тој текст, ќе се задржам на две РЕШЕНИЈА за прислушкување од 24.01.1996 година. Решенија кои се издадени по донесувањето на Законот за внатрешни работи во 1995 година. 

 

1996-1
 
1996-2
 
Она што е впечатливо во двете решенија е што обете се повикуваат на „Правилник за работа на ДБК“, а не на Законот за внатрешни работи, или пак на член од Уставот на Р Македонија!  
 
Законот за внатрешни работи од 1995 година во својата соджина го вклучил многу тесно и јасно определеното уставно решение под кои услови може да се изврши прислушкување на лице -- односно под кои органичени услови може да се истапи од начелото за тајност на комуникациите. 
1995-1
 
(Скенираното е извадено од книгата „МАКЕДОНСКА ЛУСТРАЦИЈА“,  а истражувањето и печатењето на книгата е финасирано од Фондацијата отворено општество - СОРОС.)