Welcome visitor you can log in or create an account

Гласот на слободна Македонија епизода 26: Две култури

         

Изјава на Папата Францис:

Biljana Zherevska, MRT: [In English] Your Holiness, it is a great pleasure to have you in our country. We feel honored by your visit. What is interesting for us is to hear from you what is your greatest impression from the two countries, what touched you the most? The persons, objects, atmosphere. What will you remember of these two countries when you go [back] to the Holy See?

Pope Francis: They are two totally diverse nations. Bulgaria is a nation of a tradition from centuries ago. Macedonia, on the other hand, has a tradition from centuries, but not as a country: as a people, that ultimately rose to form as a nation... It is a beautiful fight! For us Christians Macedonia is a symbol of the entrance of Christianity in the East. Christianity entered in the East through you all.. those Macedonians that appeared to Paul in a dream: "come to us, come to us." He was leaving for Asia, it is a mystery that call... And the Macedonian people are proud of this, they do not lose the opportunity to say that Christianity entered Europe through us, through our door, because Paul was called by a Macedonian.

Bulgaria has had to fight so much for its identity as a nation. The mere fact that in the 1800s, I believe 1823, more or less, 200,000 Russian soldiers died to regain independence from the hands of the Turks ... we think of what 200,000 means. So much struggle for independence, so much blood, so much mystique to find consolidation of identity.

Macedonia had the identity and now it has come to consolidate it as a people, with small, big problems, like its name, and this we all know. Both have Christian, Orthodox, Catholic and Muslim communities. The percentage of Orthodox is very strong in both with a small amount of Muslims and even fewer Catholics, in Macedonia more so than Bulgaria. A thing I saw in both nations is the good relationship between the different faiths. In Bulgaria we saw it in the prayer for peace. This is a normal and beautiful thing for Bulgarians, because they have a good relationship, each person has the right to express his own religion and has the right to be respected. This touched me. Then the dialogue with Patriarch Neophyte was a beauty... he is a man of God, a great man of God. In Macedonia I was struck by a phrase the president told me: "Here there is not religious tolerance, there is respect." They have respect. In a world like this respect is missed very much. Respect for human rights, we miss respect for so many things, respect for children, for the elderly, that the mystique of a country would be respect is striking. I do not know if I answered more or less briefly.

Да не губам време преводот е од гугл:

Билјана Жеревска, МРТ: Ваше светост, големо задоволство е да ве приведете во нашата земја. Се чувствуваме почестени од вашата посета. Она што е интересно за нас е да се слушне од вас, каков е Вашиот најголем впечаток од двете земји, што најмногу те допревте? Личностите, објектите, атмосферата. Што ќе се сеќавате на овие две земји кога ќе одите во Светата столица?

Папата Францис: Тие се две сосема различни народи. Бугарија е нација на традиција од векови. Од друга страна пак, Македонија има традиција од векови, но не како земја: како народ, кој во крајна линија се искачи како нација ... Тоа е прекрасна битка! За нас христијаните Македонија е симбол на влезот на христијанството на исток. Христијанството влезе на Исток преку сите вас .. оние Македонци кои му се јавија на Павле во сон: "дојди кај нас, дојде кај нас". Заминуваше за Азија, мистерија која се јавува ... А македонскиот народ се гордее со тоа, не ја губат можноста да кажат дека христијанството влезе низ Европа низ нашата врата, бидејќи Павле бил повикан од еден Македонец .

Бугарија мора да се бори толку многу за својот идентитет како нација. Самиот факт дека во 1800-тите, верувам во 1823 година, повеќе или помалку, 200.000 руски војници загинаа за да ја повратат независноста од рацете на Турците ... мислиме на она што значи 200.000. Толку се борат за независност, толку многу крв, толку многу мистика за да се најде консолидација на идентитетот.

Македонија имаше идентитет и сега дојде да ја консолидира како народ, со мали, големи проблеми, како и неговото име, а тоа го знаеме сите. И двете имаат христијански, православни, католички и муслимански заедници. Процентот на православните е многу силен и кај мала количина муслимани, па дури и кај помалку католици, во Македонија повеќе од Бугарија. Она што го видов во двете нации е добрата врска меѓу различните вери. Во Бугарија го видовме во молитва за мир. Ова е нормална и убава работа за Бугарите, бидејќи имаат добри односи, секој човек има право да ја изрази својата религија и има право да се почитува. Ова ме допре. Тогаш дијалогот со патријархот Неофит беше убавина ... тој е Божји човек, голем Божји човек. Во Македонија ме погоди фраза што ми рече претседателот: "Тука нема религиозна толеранција, постои почит". Тие имаат почит. Во светот како оваа почит е пропуштен многу. Почитување на човековите права, ние сме пропуштиле почит за толку многу работи, за почитување на децата, за постарите, дека мистиката на една земја ќе биде почитување е впечатлива. Не знам дали накратко одговорив повеќе или помалку.

Целото интервју -Full text of Pope Francis' in-flight press conference from North Macedonia