Welcome visitor you can log in or create an account

About Us

The Macedonian Information Centre is the communications partner of the Committee for the Democratization of the Republic of Macedonia. Our mission is to provide truthful information to the world regarding Macedonian politics, to maintain lines of communication with North American and European government and non-government institutions, to provide truthful news form the world to the Macedonian public, and to challenge the propaganda of the Macedonian Regime. A particularly important task that the MIC has delegated to itself is to unveil any historic information pertinent to the Macedonian Question heretofore withheld from the Macedonian public to the Macedonian public.

The founder and chairman of the Macedonian Information Centre is Mr. Jordan Petrovski, Macedonia’s most well known living political refugee. A former major donor to political parties of pro-Western, pro-free market, nationalist orientation, he was forced into exile from Macedonia late in the year 2000, after speaking out against the State Security Apparatus’ meddling into politics and coopting the VMRO-DPMNE party. While in exile, Mr. Petrovski became acquainted to Mr. Dane Popovski, the long-time leader of the conspiratorial anti-Communist organization VMRO-SDRMA (Internal Macedonian Revolutionary Organization – Free Democratic Republic of Macedonia Under American Protectorate). Mr. Popovski actively organized Macedonian dissidents in a peaceful revolt against the Communist Regime of Yugoslavia from his high-school days in the late 1940s, through the late 1980s. He had spent the majority of his time since then living in the United States, where he passed away in June of 2018.

Messer’s Popovski and Petrovski, despite having worked toward the same goal—a democratic, independent, free-market Macedonian state—had only become aware of each other in 2005, when they began an intense collaboration that allowed them to piece together the untold history of Macedonia of the past century. It is the mission of the Macedonian Information Centre to bring that untold history to light in the coming years.

Македонскиот информативен центар е комуникацискиот партнер на Комитетот за демократизација на Република Македонија. Нашата мисија е да доставуваме вистинити информации до поширокиот свет во однос на случувањата на македонската политичка сцена, да одржуваме линии на комуникација со северноамерикански и европски владини и невладини институции, да доставуваме вистинити вести од светот на македонската јавност, и да ѝ контрираме на пропагандата на македонскиот режим. Особено важна мисија која што Македонскиот информативен центар си ја делегира на себе си е да ги открива сите историски податоци кои се поврзани со Македонското прашање, а кои досега биле криени од македонската јавност.

Основачот и претседателот на Македонскиот информативен центар е Јордан Петровски, најдобро познатиот жив македонски политилки азилант. Поранешен финансиер на политички партии од прозападна, пропазарна и националистичка ориентација, тој беше принуден во егзил кон крајот на 2000 година, како последица на неговите обзнани за мешањето на службите на државната безбедност во политичкиот процес и обидите за провала на ВМРО-ДПМНЕ. Живеејќи во бегство, г. Петровски се запозна со г. Дане Поповски, долгогодишниот вожд на конспиративната антикомунистичка организација ВМРО-СДРМА (Внатрешна македонска револуционерна организација – Слободна демократска република Македонија под патронат на Америка). Господин Поповски активно организирал македонски дисиденти во мирен револт против комунистичкиот режим на Југославија од неговите средношколски денови во доцните 1940-ти години, сѐ до доцните 1980-ти. Поголемиот дел од времето потоа го мина во САД, каде што почина во јуни 2018 година. Овој информативен центар е обид за исполнување на желбата за Дане Поповски за формирање на токму ваков институт.

Господата Поповски и Петровски, иако работеле кон истата цел – демократска независна, пазарна македонска држава – немаа чуено едниот за другиот сѐ до 2005 година, кога отпочнаа интензивно пријателство и соработка која им овозможи да ја состават скриената историја на Македонија за минатиот век. Мисија на Македонскиот информативен центар е во годините што следат да ја обзнани таа скриена историја.